Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković” predstavlja javnosti prvi u potpunosti pretraživ korpus digitalizovanih istorijskih novinskih tekstova sa preko 400.000 stranica na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, koji obuhvata razdoblje od kraja 19. i prve polovine 20. veka. Kolekcija donosi 45 naslova novina od kojih su među najpoznatijim Beogradske opštinske novine, Nova iskra, Glas naroda, Zora, Srbadija, te brojni drugi.

Da biste pretražili digitalizovane stranice, potrebno je da izaberete novine, datum i broj.

Sve novine iz ove kolekcije digitalizovane su u okviru projekta Novine Europeane (Europeana Newspapers) u kom učestvuju biblioteke iz 18 zemalja, među kojima je i UBSM, a koji za cilj ima agregaciju novina za The European Library i Europeanu. Poseban fokus u okviru projekta je na novinama izdatim tokom Prvog svetskog rata, te se na taj način obezbeđuje značajan doprinos resursima koji se prikupljaju za projekat „Europeana kolekcije 1914-1918”.

Pеriоdikа, uоpštеnо gоvоrеći, prеdstаvlја bоgаt izvоr infоrmаciја iz istоriје, pоlitikе, kulturе, umеtnоsti, аli i svеukupnоsti lјudskоg živоtа krоz dеcеniје. U vrеmеnu оpštе digitаlizаciје cеlоkupnоg lјudskоg znаnjа brој digitаlizоvаnih kоlеkciја nа rаzličitim јеzicimа је kоnstаntnо rаstući. Оvdе upućuјеmо nа kоlеkciјu Аustriјskе nаciоnаlnе bibliоtеkе, nаših pаrtnеrа iz prојеktа Nоvinе Еurоpеаnе.